ME, TIP og HO? Er du ny i vgs-systemet og opplever at du noen ganger ikke har peiling på hva læreren snakker om?

Slapp helt av! Vi gir deg en liten oppklaring i noen vanlige forkortelser i videregående skole. I denne bloggposten finner du flere forkortelser og fremmedord det kan være lurt å kjenne til – med forklaring selvfølgelig!

Noen ord og uttrykk det kan være greit å kjenne til:

VGS = videregående skole

VGO = videregående opplæring

Kontaktlærer = læreren som har hovedansvar for deg som elev og ansvar for kontakt mellom skolen og hjemmet.

YoU-rådgiver = Rådgiver for yrker og utdanningsvalg skal gi elevene informasjon og oversikt over ulike utdanningsmuligheter og yrker og være veileder slik at elevene kan ta realistiske yrkesvalg. Her vil elever får veiledning i grupper og det er mulig å ta kontakt for individuell oppfølging.

Sosialrådgiver = En rådgiver som har i oppgave er å gi den enkelte elev veiledning og hjelp til å møte sosiale, psykososiale og relasjonelle utfordringer i skolehverdagen. Rådgiveren samarbeider med kontaktlærer.

Fagfornyelsen = en fornyelse av læreplanene i skolen. De nye læreplanene begynte å tre i kraft fra skolestart 2020 og ble så gradvis innført over tre år.

Fraværsgrensa = det finnes ei grense for hvor mye du kan være borte fra et fag før du mister retten til vurdering. Les mer om fraværsgrensa her.

PPT = Pedagogisk-psykologisk tjeneste. En PPT-rådgiver kan utrede om en elev har ulike vansker, og kan vurdere om det er behov for spesialpedagogisk oppfølging.

Høsten 2016 ble det innført en fraværsgrense på 10 % i videregående skole. Dette betyr at man ved 10 % udokumentert fravær eller mer risikerer å miste standpunktkarakter i faget man har fravær i. Det finnes likevel noen unntak fra regelen.

Foto: NTB Scanpix (CC BY-NC-SA)

Dokumentert fravær

Dersom fraværet er dokumentert teller det ikke inn i fraværsgrensen. I tillegg til at fraværet ikke teller inn i fraværsgrensen, kan noe fravær også trekkes fra det totale fraværet. Inntil 10 skoledager med dokumentert fravær kan fjernes fra vitnemålet. For å fjerne fravær grunnet helsemessige årsaker, må man ha vært borte mer enn 3 sammenhengende dager, og man teller da fra fjerde dag med fravær. Ved kroniske lidelser vil det kunne gjelde fra første dag. På Udir sine nettsider kan du lese mer om hva slags fravær som kan dokumenteres.

Fritak for enkelte kjøretimer

Det nye fra høsten 2019 er at de obligatoriske kjøretimene som er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen, ikke skal regnes med i fraværsgrensa. Dette gjelder sikkerhetskurs på bane, praktisk øving på landevei og planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø. Mer om disse bestemmelsen kan du lese på regjeringens nettsider.

Hvordan regne ut fraværsprosenten?

Antall skoledager skal fordeles over minst 38 uker, men timetallet for faget vil variere fra fag til fag.

Formel for utregning av fraværsprosent (dersom hver time er 45 min.):

Hele året: antall timer fravær / (antall timer i uken · 38) · 100
Første termin: antall timer fravær / (antall timer i uken · 19) · 100

Dersom man har vært borte 8 timer i et fag som har 2 timer i uken, vil man da ha vært borte i over 10 % for hele året.

På Ung.no kan du lese mer om fraværsgrensa.

Skal barnet ditt begynne på videregående? Da kan det kanskje være naturlig å tenke at det ikke er nødvendig med samme oppfølging som før. Men et godt samarbeid med hjemmet er en viktig ressurs for skolen og kan være avgjørende for barnets læringsmiljø og læringsresultat. 

Mor og sønn foran en bærbar datamaskin. Foto.
Foto: NTB Scanpix (CC BY-NC-SA)

Samarbeid mellom skole og hjem er forankret i opplæringsloven, og det er i hovedsak skolen som skal sørge for dette samarbeidet. Så lenge eleven ikke er myndig, skal skolen holde kontakt med foreldrene gjennom opplæringsåret. Dette kan være varsling om elevens fravær, eller for eksempel dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering. Selv om det er skolen som har hovedansvaret, er det viktig at skolen og kontaktlærer får informasjon om eleven som kan påvirke det faglige og sosiale opplæringsmiljøet.

Viktige hendelser

Ifølge opplæringsloven skal skolen i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte der dere som foreldre får informasjon om skolen, innhold i opplæringen, hva foreldre kan bidra med, rutiner og annet som er relevant. Det skal også gjennomføres en samtale mellom kontaktlæreren og foreldre om hvordan eleven jobber og elevens kompetanse i fagene. Eleven har rett til å være med i samtalen med foreldrene. Når eleven har fylt 18 år, har ikke skolen lenger plikt til å informere foreldre, og det er eleven som velger hva foreldrene skal få vite.

Tilrettelegging

Dersom du er forelder til barn med særlige opplæringsbehov, kan det være lurt å ta en titt på Statped sine tjenester og ressurser.

Læremidler

Det er stor variasjon i bruken av læremidler i norske skoler. Noen bruker papirbøker, noen bruker digitale læremidler, og andre bruker en kombinasjon av disse. Mange av fagene finner du på ndla.no, og her ligger fagstoffet åpent uten noen pålogging.

Skoleskyss

Det er fylkeskommunen man bor i som har ansvaret for skoleskyss for elevene. I videregående opplæring har man rett på skoleskyss dersom man bor mer enn seks kilometer fra skolen. For informasjon om skoleskyss kan du ta kontakt direkte med skolen. Som regel finner du også informasjon om dette på enten skolens eller fylkeskommunens nettsider.

Stipend

Hos Lånekassen kan man søke om borteboerstipend, reisestipend eller andre stipender som er aktuelle. Alle elever med ungdomsrett kan få utstyrsstipend dersom de søker. Hvor mye man får i utstyrsstipend, vil variere ut fra hvilket utdanningsprogram man tar. Du kan lese mer om stipend og lån på Lånekassen sine nettsider.