• Fagblogg
  • Åpne læringsressurser for alle

Åpne læringsressurser for alle

NDLA har siden 2007 levert åpne læringsressurser til videregående opplæring. Men hva vil det egentlig si at læringsressursene er åpne? Vi tok en prat med pedagogisk leder i NDLA, Margreta Tveisme, om hva det vil si for norske elever og lærere at læringsressursene er åpne og fritt tilgjengelige.

Pedagogisk leder i NDLA, Margreta Tveisme. Foto: Tom Knudsen.
Pedagogisk leder Margreta Tveisme. Foto: Tom Knudsen

Tilgjengelig for alle

Vi begynner med å spørre Margreta hva det betyr at NDLA produserer åpne læringsressurser.

– Åpne læringsressurser er tilgjengelige for alle, og man må ikke betale for å bruke dem. NDLAs ressurser er i tillegg publisert med en type lisens som gjør at alle står fritt til å kopiere dem, endre dem, sette dem sammen på nye måter og publisere dem andre steder.

Samtidig påpeker hun at det ikke bare er lærere og elever som har nytte av dette.

– Nei, alle som ønsker det, kan ta i bruk våre ressurser. De er åpne for alle, og det skal de fortsette å være. Læring driver man med hele livet, og vi mener at ressurser som er produsert med offentlige midler, slik som våre, må tilhøre alle.

Det vil altså si at hvem som helst kan gjenbruke innhold NDLA har produsert, også kommersielle aktører. Allerede i dag er det flere som har tatt i bruk NDLAs innhold for å skape bedre læringsopplevelser for elevene.

– Jeg tror at i overskuelig framtid vil det være plass til både kommersielle aktører og åpne ressurser. Jeg håper vi vil få se mer samarbeid som kan gi enda bedre læring for elevene. En felles portal som gir tilgang til alle ressurser som finnes, både de man må betale for, og de som er åpne, der lærere lett kan skaffe seg oversikt, er et ønske vi har.

FNs bærekraftsmål

Den pedagogiske lederen har også tanker rundt hvordan åpne læringsressurser kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål 4 om god utdanning til alle.

– Det er lett å tenke på helt andre land enn Norge når vi leser både selve målet og delmålene. Norge har jo et veldig godt utdanningssystem, og vi tilbyr skolegang for alle barn. 

Hun mener samtidig at det er forhold i Norge som gjør dette målet aktuelt også her.

– Når det gjelder læringsressurser, er det slik at slett ikke alle i Norge har tilgang til læremidler i fagene sine eller læremidler tilpasset sine forutsetninger. Et godt eksempel er læremidler på de samiske språkene. Et annet eksempel er læremidler tilpasset elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Men også i mange yrkesfag er det liten tilgang på læremidler. Siden elevtallet i mange av disse fagene er lavt, er det vanskelig for forlagene å produsere læremidler i dem, til tross for at Utdanningsdirektoratet gir en viss økonomisk støtte. Her kan åpne læringsressurser hjelpe til med å dekke behovene og dermed fremme bærekraftsmålet. Vi i NDLA har for eksempel utviklet læremidler i sørsamisk.

Sammen skaper vi læring

Margreta ønsker å legge til rette for mer samarbeid og deling i skolen, og hun vil dele noen tanker for veien videre.

– I tillegg til å fortsette med å la alt vi lager, være åpent og tilgjengelig for alle, planlegger vi en samarbeids- og delingsarena, der lærere kan dele sine læringsressurser med hverandre, enten dette er helt og holdent egenprodusert materiale eller våre ressurser som de har tilpasset og endret på. Vi håper at mange av de mindre fagene som mangler læremidler, kan komme sammen der og dele med hverandre og slik få bedre tilgang på ressurser. Så skal vi også selvsagt lage flere fag, men det tar litt tid og er avhengig av tildelingene vi får fra fylkene.