Vurdering i nettundervisning

Hva skjer når vi flytter både undervisning og vurdering ut av klasserommet? Hvordan kan vi sikre at elevene får vist sin kompetanse på mange ulike måter? Vi skal se litt på hvilke muligheter som ligger i ulike verktøy og metoder.

Elever melder ifra om at de overøses av mange skriftlige innleveringer, spesielt nå som skolebyggene er stengt. Når alt elevene gjør i løpet av en skoledag skal dokumenteres skriftlig, blir det mye jobb for både lærere og elever. Samtidig trenger lærerne informasjon om at elevene når sine læringsmål, og de må skaffe vurderingsgrunnlag for å sette standpunktkarakterer. 

Formativ eller summativ vurdering?

Denne spesielle situasjonen er krevende for alle, og det kan være vanskelig å holde samme faglige trykk og progresjon som i klasserommet. Mange kan ha utfordrende arbeidsforhold hjemme. Tenk derfor nøye over om du må ha daglige innleveringer av arbeid, eller om det er mulig at elevene arbeider med fagstoffet på andre måter. Kanskje skal ikke arbeidet leveres inn i det hele tatt, men heller være et grunnlag for en videosamtale mellom deg og elev?

Det er også viktig at eleven får vite hva som er hensikten med oppgavene de får, og om arbeidet de leverer skal vurderes. Får eleven mulighet til å revidere og jobbe videre etter tilbakemeldinger (formativ vurdering), eller er det et avsluttet arbeid med karakter (summativ vurdering)? 

En måte å redusere innleveringspresset på, er å samarbeide med andre faglærere om tverrfaglige oppgaver. Da kan elevene levere ett arbeid som viser kompetanse i og på tvers av fagene.

Det kan være lurt å variere mellom ulike vurderingsformer og hvordan elevene skal vise sin kompetanse. De kan vise sin kompetanse ved hjelp av flere ulike verktøy. Les om hvordan du kan legge til rette for dette i vårt blogginnlegg om tips til gjennomføring av nettundervisning

La elevene bli produsenter

Når undervisningen flyttes ut av det fysiske klasserommet, gir vi slipp på noe av kontrollen vi tidligere har hatt med f.eks. lukket nett og at eleven har skrevet og levert innenfor en skoletime. Dette utfordrer måten vi tenker om både læring og vurdering på.

Noen synes det er vanskelig å vite om eleven har gjort arbeidet de har gjort hjemme selv, om de har fått hjelp eller kopiert noe de har funnet på nettet. Det vil alltid være en utfordring, og spesielt når oppgavene er utformet slik at de har en fasit, eller at lignende oppgaver er gitt før. 

Noe kan løses ved at oppgavene ikke har svar som ligger ferdigtygget på nett. Be elevene ta utgangspunkt i dagsaktuelle saker for å forklare noe faglig. Lag spørsmål der elevene må skrive ned egne tanker og vurderinger. I tillegg kan elevene bes om å levere inn en lærings- og refleksjonslogg der de skriver om hvordan de har arbeidet. Denne kan gjerne ligge i et samskrivingsdokument som eleven har delt med deg. På denne måten vil du også kunne følge progresjonen i arbeidet.

Det beste rådet for å holde «kontroll» på hva elevene faktisk har lært, er å være tett på. La elevene bli produsenter av mer enn skriftlige innleveringer.

Elevene vurderer hverandre

Kan elevene vurdere hverandre? Ved å ta i bruk samskrivingsverkøy kan elevene enkelt gå inn og kommentere hverandres tekster. Hvis dere ikke har jobbet med hverandrevurdering tidligere, er det lurt å snakke om hva som er gode tilbakemeldinger. Lag gjerne et vurderingsskjema som viser elevene hva de skal se etter, med forslag til gode formuleringer de kan bruke når de skal vurdere andres arbeid.  Gjennom å vurdere medelever vil elevene øve seg på å vurdere andres arbeid og samtidig reflektere over eget arbeid.

Alt må ikke dokumenteres og vurderes

For å oppsummere noen av rådene som reduserer arbeidsmengden: Lag tverrfaglige oppgaver sammen med kolleger, la elevene vurdere hverandre, bruk ulike uttrykk og verktøy til både innleveringer og tilbakemeldinger.

Og helt til slutt: Alt må ikke dokumenteres og vurderes. Vi får ikke til alt perfekt.