• Tips til gjennomføring av nettundervisning

Tips til gjennomføring av nettundervisning

Nettundervisning vil si all undervisning som foregår via internett. Det finnes flere former og metoder for gjennomføring av nettundervisning. Her vil du få noen tips.

Synkron nettundervisning

Med synkron nettundervisning så mener vi den undervisningen som foregår i sanntid. Det er vanlig at slik undervisning foregår ved hjelp av videosamtaler.

Lær elevene teknologien

Det er viktig at elevene lærer å bruke teknologien som skal brukes til nettundervisning. Du bør derfor gjøre dem godt kjent med verktøyet som skal brukes. Lær dem hvordan de slår av og på lyden på mikrofonen (mute), at de bør bruke hodesett/ørepropper for bedre lydkvalitet.

Oppsøk elevene

Det er ikke alltid det er like enkelt for alle elever å ta kontakt og be om hjelp. Derfor kan det være lurt at du som lærer tar ansvaret og oppsøker elevene i verktøyet dere bruker til samhandling. En kombinasjon der eleven kan ta kontakt etter behov og at du oppsøker dem, vil kunne fungere godt. Lag gjerne en plan for veiledning for å sørge for at alle får den samme muligheten.

Videosamtaler

Videosamtaler kan også brukes til muntlige prøver og/eller fagsamtaler med enkeltelever eller grupper. Lag gjerne oppgaver der elevene må jobbe i grupper gjennom fjernsamarbeid. På denne måten får elevene øving i å jobbe på tvers av tid og sted.

Gruppeveiledning egner seg godt gjennom videosamtaler. Dersom en av elevene deler skjermbilde, kan dere ha en diskusjon om mulige løsninger på oppgaver. Fagsamtaler i grupper lar elevene vise kunnskap, og de kan sammen drøfte faglige problemstillinger. Bruk også gjerne denne muligheten til å la elevene øve på muntlig eksamen. Elevene kan få i oppgave å forberede seg på et tema, og de kan trekke spørsmål på direkten. 

Skriv sammen

Samskriving kan egne seg godt til bruk ved både synkron og asynkron nettundervisning. Med samskriving vil elevene kunne skrive samtidig i samme dokument, og alle som dokumentet er delt med vil kunne ha tilgang til dokumentet.

Elever kan få i oppdrag å skrive hele eller deler av en tekst sammen. De kan også bli bedt om å gi tilbakemeldinger på hverandres arbeid. Slik lærer de av hverandre og får trening i å gi konstruktive og faglige innspill. I loggen kan du følge skriveprosessen. Word Online og Google dokumenter er eksempel på verktøy for å samskrive.

Ha gode planer og reserveløsninger

Synkron nettundervisning kan være sårbart dersom det tekniske svikter. Lag derfor tydelige planer slik at elevene vet hva de skal gjøre til enhver tid. På denne måten vet elevene hva de skal jobbe med selv om det oppstår tekniske problemer.

Asynkron nettundervisning

Asynkron nettundervisning er undervisning som foregår uavhengig av tid og sted. Det er vanlig at man bruker skolens læringsplattform for planer og innlevering av elevarbeid.

Legg ut oppgaver

En vanlig måte å gjennomføre asynkron nettundervisning på er å for eksempel lage et undervisningsopplegg som tar en bestemt tid. Dersom det er lang tidsfrist på innleveringen må elevene selv vurdere og regulere tidsbruken. Det kan også lages enkle interaktive tester og oppgaver som elevene kan jobbe med på egen hånd.

Elevene kan vise fagkunnskap ved å drøfte og forklare fagstoff ved å ta opptak av det hen gjør på skjermen. Det kan være å vise hvordan et mattestykke løses, hvordan de vil analysere en reklame, forklare hvordan de går fram for å revidere egne tekster eller vise andre arbeidsprosesser som foregår på skjerm.

Send elevene ut 

Ikke all nettundervisning trenger å foregå på nett. Elevene kan også få aktiviserende oppgaver som forutsetter at de ikke sitter stille. Elevene kan for eksempel få i oppgave å produsere videoer eller lydopptak enten i eget hjem eller ute i naturen.

De kan bruke et filmredigeringsprogram, eller lage en enkel variant ved å lage film i et presentasjonsverktøy. Da kan de legge inn tekst, bilder og lyden av egen stemme. Et filmredigeringsprogram kan brukes til å lage sammensatte tekster av stillbilder og illustrasjoner med tekst og lyd til. Besvarelsene kan i etterkant leveres via skolens læringsplattform.

Elevene kan også filme arbeidsprosesser i yrkesfag, der det er tema de kan forklare hjemmefra.  Kanskje skal elevene vise og forklare hvordan huset de bor i er bygget eller hvordan man kildesorterer. 

En podcast er også mulig å få til. De blir best om minst to elever diskuterer et faglig tema. Hvis de ikke har tilgang til et podcastverktøy som lar dem samarbeide på avstand, kan de ta lydopptak av en videosamtale.

Spill inn på forhånd

Selv om du gjennomfører asynkron nettundervisning, er det mulig å gjennomføre forelesninger og gjennomgang av fagstoff. Dette kan du gjøre ved å spille inn undervisning på forhånd. Det finnes ulike verktøy for å gjøre det. Du kan også lage en presentasjon der du spiller inn lyd.