• Slik kan du undervise i kroppsøving via nett

Slik kan du undervise i kroppsøving via nett

I arbeidet med desse opplegga har vi teke utgangspunkt i

 • at dette er ein unntakstilstand, og at vi må gjere det beste ut av situasjonen. Samtidig kan vi å utnytte situasjonen og ikkje bli så opptekne av å gjere det same som vi ville gjort på skulen, men i staden ser på faget i eit større perspektiv
 • at det skal vere eit opplegg som det er realistisk at eleven kan gjennomføre
 • at det skal kunne gjennomførast på valfritt tidspunkt
Utsikt utover et vann med høstfargede trær på siden og bål i midten. Foto.

Fysisk aktivitet i kvardagen

Læringsmål:

 • sjå samanhengen mellom fysisk aktivitet og helse

Tidsbruk: 6 skuletimar

Akkurat nå høyrer vi veldig mykje om Folkehelseinstituttets (FHI) tilrådingar med tanke på korona-viruset. Dei har òg nokre tilrådingar når det gjeld fysisk aktivitet i kvardagslivet. Gå inn på Folkehelseinstituttet sine heimesider og les artikkelen om fysisk aktivitet blant vaksne.

 1. Kor mange minutt i veka bør barn og unge vere i fysisk aktivitet?
 2. Kor mange minutt i veka bør vaksne vere i fysisk aktivitet?
 3. Kor mange vaksne er det som oppfyller råda om fysisk aktivitet?
 4. FHI brukar omgrepet «moderat aktivitet». Kva legg dei i det?
 5. Nemn tre tiltak du kan gjere for å få meir aktivitet i kvardagen din, til dømes å gå/sykle til skulen i staden for biltransport.
 6. Kva konsekvensar og helserisikoar trekk FHI fram ved at du er fysisk inaktiv i kvardagen?
 7. Bruk malen under til å leggje inn kva aktivitetar du kan/skal gjere for å oppfylle FHI sine tilrådingar om fysisk aktivitet i kvardagen så lenge skulen er stengt. Sjå Folkehelseinstituttets førebyggjande råd mot koronaviruset før du planlegg aktivitet.
UkeMåndagTysdagOnsdagTorsdagFredagLaurdagSøndag
11Døme Vaske/rydde rommet. 20 min låg-moderat intensitet. Døme Rask gåtur 60 min Moderat intensitet  Døme Intervalltrening 4*4min 45/15 8*3min 45 min høg intensitetDøme Fjelltur Skitur Eller liknande. 90 min moderat intensitet
12     
13      

Styrketrening

Læringsmål:

 • sjå samanhengen mellom styrketrening og helse
 • planleggje, gjennomføre og vurdere eigen trening

Tidsbruk: 6 skuletimar

Del 1: Bruk ressursen: Styrke.

Finn ut:

 1. Kvifor er det bra for kroppen å trene styrke?
 2. Kva kan du førebyggje ved å trene styrke?

Del 2: Bruk ressursen: Athletix.

 1. Utarbeid ein øktplan til ei økt på 60 minutt der du tek utgangspunkt i øvingane i ressursen over. Du skal velje øvingar frå alle kategoriane: “upper body”, “lower body”, “mobility” og “mobility/injury prevention”.
 2. Planlegg òg kva for type styrketreningsmetode du vil bruke, samt tal på repetisjonar og seriar. Skriv dette ned i planen din.
 3. Finn ut kva for musklar du brukar i øvingane.
 4. Hugs òg å planleggje oppvarming og avslutning som passer til styrketrening.

Del 3: Gjennomfør økta.

 1. Etter første gjennomføring skal du notere for deg sjølv om du fekk gjennomført økta slik du hadde planlagt. Måtte du gjere nokre endringar? I så fall kva, korleis og kvifor?

Del 4: Evaluering/drøfting

 1. Kvifor er øvingane du har vald ut, bra for kroppen og helsa di? 
 2. Forklar samanhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse.
 3. Kva betyr “å ta ansvar for si eiga helse”? Kva betyr dette for deg i praksis?

Friluftsliv

Læringsmål:

 • førebuing til og planlegging av ein tur

Tidsbruk: 6 (8) skuletimar

Del 1: Bruk ressursen “Bruk av kart og kompass”.

 1. Sjå videoen og les teksten. 
 2. Svar på spørsmålet undervegs og spørsmåla heilt nedst på sida.

Del 2: Bruk ressursen “Digitale verktøy”.

 1. Gjer oppgåvene.

Del 3: Bruk ressursen “Bålfyring”.

 1. Sjå filmen og les teksten.
 2. Svar på spørsmåla nedst på sida.

Del 4: Bruk ressursen “Turplanlegging”.

 1. Les teksten.
 2. Gjer oppgåva nedst. Du kan òg bruke ressursen “Mat på tur”.

Tverrfagleg: norsk, naturfag og kroppsøving

Bruk ressursen “Vindturbinar eller ikkje vindturbinar”.

Les teksten og løys oppgåvene under.