• Huskeliste for kontaktlærere

Huskeliste for kontaktlærere

Ifølge opplæringsloven skal alle elever ha en kontaktlærer, og kontaktlæreren har et spesielt ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremål. Kontaktlæreren er derfor et naturlig bindeledd mellom skole og hjem.

Bli godt kjent

Som kontaktlærer er det avgjørende at man blir godt kjent med elevene, og at man opparbeider et profesjonelt og tillitsbasert forhold. Det er viktig å bry seg, vise respekt og være støttende overfor den enkelte eleven. På Utdanningsdirektoratets nettsider kan du lese mer om skolemiljø

Tydelig leder

Alle lærere skal være en tydelig klasseleder, men kontaktlæreren har et spesielt ansvar. Som klasseleder skal du sørge for god struktur og skape kultur for læring. Du vil være en viktig rollemodell for elevene dine, og du skal støtte og motivere elevene. Sørg for å skape gjensidig respekt ved å lytte og anerkjenne. Du kan også lese mer om klasseledelse på Utdanningsdirektorates nettsider.

Samarbeid

Sørg for godt samarbeid i klasseteam gjennom møter og diskusjoner. Bli enige om felles kjøreregler, lytt til hverandre og kom med innspill. Den gode dialogen og samarbeidet kan være avgjørende dersom det oppstår utfordringer.

Kontakt med hjemmet

For elever under 18 er kontaktlæreren et viktig bindeledd mellom skole og hjem. Dersom du er kontaktlærer for elever ved Vg1 eller Vg2, skal det gjennomføres et foreldremøte i starten av skoleåret. I tillegg skal det gjennomføres et kontaktmøte i første halvår der foreldre kan snakke med kontaktlærer og faglærere om elevens faglige og sosiale læringsmiljø.

Aktivitetsplikten

Alle ansatte ved en skole er pliktige til å ta grep dersom de mistenker at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette kaller vi aktivitetsplikt, som er lovbestemt i opplæringsloven § 9 A-4. Hvor stort ansvar den enkelte ansatte ved hver enkelt skole har, vil variere, men i de fleste tilfeller er det naturlig at kontaktlærer har et større ansvar og handlingsrom for å undersøke saken. På Utdanningsdirektoratets nettsider kan du lese mer om aktivitetsplikten.